تعرفه های خطوط

 

تعرفه انواع پنل های کاربری
نسخه پنلتومان
پنل پیشرفتهتماس بگیرید
پنل سازمانیتماس بگیرید
پنل نمایندگیتماس بگیرید

 

 

تعرفه خطوط ثابت 021
نوع خطقیمت تومان
خط 8 رقمی متناظر خط ثابت تماس بگیرید

 

تعرفه خطوط 
نوع خط انتخابی (تومان) غیر انتخابی (تومان)
 خطوط 8 تا 14 رقمی با پیش شماره 1000  تماس بگیرید تماس بگیرید 
خطوط 8 تا 12 رقمی با پیش شماره 2000 --- تماس بگیرید
خطوط 8 تا 14 رقمی با پیش شماره 3000 --- تماس بگیرید
خطوط 8 تا 14 رقمی با پیش شماره 5000 --- تماس بگیرید