تعرفه های خطوط

 

تعرفه انواع پنل های کاربری
نسخه پنلتومان
پنل پیشرفته25000
پنل سازمانی150000
پنل نمایندگی200000

 

 

تعرفه خطوط ثابت 021
نوع خطقیمت تومان
خط 8 رقمی متناظر خط ثابت 50000

 

تعرفه خطوط 1000
نوع خط انتخابی (تومان) غیر انتخابی (تومان)
 خط 14 رقمی  25000 15000 
 خط 13 رقمی  60000  30000 
  خط 12 رقمی  110000 55000 
  خط 11 رقمی 210000  110000 
  خط 10 رقمی  290000 140000 
  خط 9 رقمی  360000 180000 
  خط 8 رقمی  500000 260000 

 

 

تعرفه خطوط 2000
نوع خط قیمت تومان
  خط 12 رقمی  200000
  خط 11 رقمی 250000 
  خط 10 رقمی  350000
  خط 9 رقمی  650000
  خط 8 رقمی  1200000

  

تعرفه خطوط 3000
نوع خط قیمت تومان
  خط 14 رقمی  20000
  خط 12 رقمی 80000 
  خط 10 رقمی  100000
خط 9 رقمی  تماس بگیرید
خط 8 رقمی تماس بگیرید

  

تعرفه خطوط 5000
نوع خط قیمت تومان
خط 14 رقمی 10000
خط 13 رقمی  20000
  خط 12 رقمی 30000
  خط 11 رقمی 40000
  خط 10 رقمی 60000
  خط 9 رقمی 90000
  خط 8 رقمی تماس بگیرید